Technology Adoption Vote Status

OARIS v2.0 Additional Sensors RFP (Votes: OAR)
GEMS 1.5 RTF (Votes: GEM)
SysPhS 1.1 RTF (Votes: Sys)